Privacyverklaring

Clerkx Training & Coaching, KvK inschrijving 57788510 te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, kun je hieronder lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clerkx Training & Coaching. verwerkt je persoonsgegevens doordat je producten bij ons aanschaft, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in ons contactformulier.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Clerkx Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van je bestelling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
    dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen bij je af te leveren of diensten aan je te leveren.
  • Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke
    verplichting).
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clerkx Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Vanwege de wettelijk ingestelde bewaarplicht door de belastingdienst, worden alle gegevens die op de factuur staan, minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Clerkx Training & Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden. Wel stellen wij je gegevens ter beschikking aan bedrijven (bijvoorbeeld PostNL) die ervoor zorgen dat wij een product of dienst kunnen leveren, of aan de belastingdienst wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Clerkx Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Clerkx Training & Coaching gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (technische cookies) of om bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht (analytische cookies). Daarbij worden geen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen. Wij gebruiken géén cookies om je te volgen (tracking cookies).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Clerkx Training & Coaching. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens aan ons sturen (info@nieuwperspectiefspel.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen enkele dagen op je verzoek. Clerkx Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clerkx Training & Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nieuwperspectiefspel.nl